Hankeanlæg

Dato: 16 april, 2023

22. marts satte Folketingets trafikudvalg foreløbigt punktum i sagen om en
udvidelse af rute 15 mellem Herning og Ringkøbing, ved at bevillige 912
millioner kroner så projektering og entreprenørarbejdet kan fortsætte.
Men ikke alle ønsker kom i hus i forhold til det oprindelige projekt, og heller ikke
de tillægsønsker, der var til det udkast, Vejdirektoratet præsenterede på et
borgermøde i Videbæk Idræts- og Kulturcenter tilbage i juni 2022.
Af høringssvarene fremgår det blandt andet, at Vorgod-Barde Borgerforening
har svært ved at se en trafiksikker løsning ved landsbyen uden et hankeanlæg
ved Shell i Vorgod-Barde.
Det har formand Karsten Sørensen udtrykt ved flere lejligheder, også efter
beslutningen er taget i Folketingets Trafikudvalg.
Til avisen sagde han dagen efter beslutningen:
– Det er vi skuffede over, og nu vil vi arbejde videre, for det her kan vi slet ikke
leve med.
Ordbog
Hvad er en hankeanlæg?
Det er er vejkryds i to plan, hvor de er koblet sammen med til- og
frakørsler, der slår en sløjfe eller buer sig fra den ene vej til den
anden. Et hankeanlæg gør, at man undgår vigepligt, når man skal
køre ind på vejen.
Hvad er en shunt?
Det er et ekstra spor ved en rundkørsel, som separat leder trafikken
fra en vej og over til den næste uden at den blandes med trafikken
fra de øvrige veje, og dermed kan afvikles hurtigere.

Kan være i spil
Faktisk viser det sig, at det stadig er muligt, at der kommer et hankeanlæg ved
Vorgod-Barde, for af det bilag, der fulgte med beslutningens offentliggørelse, er
der et bilag med priser på tillægsønskerne.
Lidt ligesom når man køber en ny bil, så får man tilbudt en prisliste over
ekstraudstyr, som man kan købe med til sin nyerhvervelse.
Bilaget tjener to formål afslører afdelingsleder i Vejdirektoratet Karsten Kirk
Larsen:
– Vi har givet vores bud på, hvad der kunne etableres inden for den økonomiske
ramme på de godt 900 millioner kroner, og da alt ikke kunne være med
indenfor rammerne valgte vi at udforme et bilag, hvor politikerne kunne vælge
at give en tillægsbevilling.
Det har Folketingets Trafikudvalg dog ikke gjort i følge afdelingslederen. På
spørgsmålet om de mange tillægsønsker er udenfor beslutningen, svarer
Karsten Kirk Larsen:
– Sådan opfatter jeg det.
Derved aktiveres det andet formål, og det er til de øvrige politiske og folkelige
aktører, som kan bruge listen til at lægge pres på Folketinget og senere at
bruge puljemidler på at udforme de mange ønsker, eller tage dem med i
projektet, hvis det skal vise sig, at man kan spare penge i anlægsperioden.

Optimistisk borgmester
Borgmester Hans Østergaard (V) er optimistisk omkring nogle af tillæggene.
Han siger i en kommentar:
– Der er en række infrastrukturpuljer, som man kan søge, og det er oplagt, at vi
søger nogle af dem til at få udført nogle af de ting, som vi mener er
nødvendige for at få projektet gjort så sikkert og komplet som muligt.
– Jeg var egentlig af den opfattelse, at det skulle man gøre inden
anlægsarbejdet går i gang, men det er jeg blevet klogere på. Man kan sagtens
vente med at søge mens byggefasen står på, og komme i betragtning der
vedrørende nogle af de forbedringsønsker vi har til projektet.
Han vil dog ikke love, at hankeanlægget ved Vorgod-Barde blive prioriteret
højest, men det vil indgå i overvejelserne.
Det har borgmesteren allerede informeret byrådet om, og administrationen
kigger også på sagen.
Det betyder, at et hankeanlæg kan være i spil fortsat, og dermed kan formand
Karsten Sørensen fra Vorgod-Barde Borgerforening måske have noget at have
sin optimisme i omkring det videre arbejde, for at sikre en bedre til- og
frakørsel ved Vorgod-Barde.
Af listen fremgår det, at et hankeanlæg ved netop Vorgod-Barde er prissat til 32
millioner kroner. Penge, der ikke var plads til indenfor den økonomiske ramme
for udvidelsen til 2+1-vejen, men som skal findes i tillægsbevillinger eller
puljemidler efterfølgende.

Tillægs kommentar fra Borgerforeningensformand: Karsten Sørensen

Kommentar til artikel i HF 13.4 2023
Ja, vi håber stadig i Vorgod Barde! Og det er vel ikke overraskende, at vi læser artiklen med stor
interesse, samtidig med, at vi glæder os over, at det sidste ord endnu ikke er sagt i denne sag!
Vores håb går selvfølgelig på, at vore lokale politikere får prioriteret rigtigt, og får sendt ønskerne af
sted i retning af de nævnte puljer!
Set fra vores lokale Vorgod Barde synspunkt, er det vigtigt, at hankeanlægget prioriteres.
Lad mig kort ridse udfordringerne op, hvis hankeanlægget ikke prioriteres:
Trafiksikkerhedsmæssigt er det en katastrofe, hvis alle bløde trafikanter skal krydse en i fremtiden mere trafikeret vej, en bredere vej, hvor hastigheden er højere end i dag. – På alle måder bliver det langt langt mere problematisk at krydse vejen end det er i dag.
Sammenhængskraften i et sogn afhænger meget af tilgængelighed fra én del til en anden. Hvis
vejen anlægges som foreslået bliver trafikken mellen den nordlige og den sydlige del af sognet
besværliggjort. Vel er der ikke mange forretninger at tage hensyn til, men der er i sognet et rigt
kultur- og foreningsliv, som helt sikkert vil kunne mærke negative konsekvenser. Og hvad med vore institutioner? Trafikken til og fra skole og børnehave? Skole og børnehaves adgang til det nyligt anlagte skolespor??
Udviklingsmulighederne i området kan let blive udfordret. Vi synes selv vi har en god, stabil og
fornuftig udvikling i området, men vi er ganske bevidste om, at betingelserne for dette afhænger af nogle bestemte faktorer. Een af disse faktorer er tilgængelighed. Og hvis vi på den nye 2+1 vej skal betjene os af venstresving, vil denne tilgængelighed blive udfordret. Sikkerhedsmæssigt og tidsmæssigt vil bilisterne føle sig udfordret ved venstresving, og i det perspektiv kan man frygte, at evt nytilflyttere vælger området fra, og/eller der sker alvorlige uheld. Ligeledes kan det ikke udelukkes, at der vil opstå nogle uheldige trafikmønstre på de tilstødende veje. For eksempel forestiller vi os den ”gamle” A15 hovedvej omdannet til bl.a. cykelsti til Videbæk, som kan være med til at knytte vore områder sammen til en mere helstøbt enhed. Risikoen er stor for, at bilisterne tager den gamle, men nemmere vej til Videbæk, så trafikken bliver her af en karakter, der ikke er meget anderledes end nu. Og det var jo ikke hensigten! Tværtimod!!
Så derfor: Livsvigtig er et stort ord, og mindre kan måske gøre det!! Men alligevel, – det bliver godt nok svært uden et hankeanlæg!
Karsten Sørensen